امید بزرگ حداد

امید بزرگ حداد

مرتبه علمی : استاد
  • قطب علمی مدیریت ریسک و بحرانهای طبیعی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آبیاری‌ و آبادانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 8040 ارجاعات
  • 56 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 10647 ارجاعات
  • 65 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل سامانه های منابع آب 1 7102510 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
مدیریت منابع آب 7102377 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1402
تحلیل سامانه های منابع آب 1 7102510 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
پروژه مدیریت منابع آب 7102477 1 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
مدیریت منابع آب 7102377 3 01 | هرهفته (15:30 - 17:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (15:30 - 17:00) - ترم اول 1400
نمایش 5 نتیجه