جاماسب نوزری

جاماسب نوزری

مرتبه علمی : دانشیار
 • نماینده گروه در کلینیک کشاورزی و منابع طبیعی
 • عضوشورای سیاستگذاری مزارع پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • مدیر موزه جانورشناسی گروه گیاهپزشکی
 • سرپرست اداره کل دانشجویان داخل
 • کمیته منتخب ترفیعات اعضای هیات علمی سازمان امور دانشجویان کشور
 • نماینده سازمان در کمیسیون موارد خاص دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
 • نماینده سازمان در کارگروه نظارت و ارزیابی مقررات آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه گیاه پزشکی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
Scopus
 • 321 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 695 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال