جاماسب نوزری

جاماسب نوزری

مرتبه علمی : دانشیار
 • نماینده گروه در کلینیک کشاورزی و منابع طبیعی
 • عضوشورای سیاستگذاری مزارع پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • مدیر موزه جانورشناسی گروه گیاهپزشکی
 • سرپرست اداره کل دانشجویان داخل
 • کمیته منتخب ترفیعات اعضای هیات علمی سازمان امور دانشجویان کشور
 • نماینده سازمان در کمیسیون موارد خاص دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
 • نماینده سازمان در کارگروه نظارت و ارزیابی مقررات آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه گیاه پزشکی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
Scopus
 • 321 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 695 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.