نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهداشت و صنایع شیر 7507026 2 01 | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
بهداشت شیر و فرآورده های آن 7507151 2 07 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
کنترل کیفیت شیر و فراورده های ان 7507150 2 07 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) 1399/11/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
بهداشت و صنایع شیر 7507026 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بهداشت و صنایع شیر 7507026 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بهداشت و صنایع شیر 7507026 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بهداشت و کنترل شیر و فرآورده ها 7507062 2 07 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
بهداشت شیر و فرآورده های آن 7507151 2 07 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
کنترل کیفیت شیر و فراورده های ان 7507150 2 07 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
بهداشت و صنایع شیر 7507026 2 03 هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) 1398/04/03 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
بهداشت و صنایع شیر 7507026 2 02 هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) 1398/04/03 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
بهداشت و صنایع شیر 7507026 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) 1398/04/03 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1