نگین نوری

نگین نوری،

دانشیار
دانشکده دامپزشکی
گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 451 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فوق دکتری ، تهران ، بهداشت وکنترل مواد غذایی

1382 ← 1386

دکتری ، تهران ، دامپزشکی

1374 ← 1380

فعالیت های علمی