نگین نوری

نگین نوری،

دانشیار
Scopus
  • 717 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1093 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، تهران ، بهداشت وکنترل مواد غذایی

1382 ← 1386

دکتری ، تهران ، دامپزشکی

1374 ← 1380

کلمات کلیدی