پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، تهران ، بهداشت وکنترل مواد غذایی

1382 ← 1386

دکتری ، تهران ، دامپزشکی

1374 ← 1380

فعالیت های علمی