مهدی ژندی

مهدی ژندی،

دانشیار
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه علوم‌ دامی‌ / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
علوم‌ دامی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 925 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 1400 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال