دانشجویان دکتری

مهدی ژندی

مهدی ژندی،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه علوم‌ دامی‌
Scopus
  • 1478 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 2444 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال