مهدی ژندی

مهدی ژندی،

دانشیار
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه علوم‌ دامی‌ / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
علوم‌ دامی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 925 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 1400 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی تولیدمثل پیشرفته 2 7108287 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مبانی ایمنی شناسی 7108154 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
فیزیولوژی تولیدمثل پرندگان 7108177 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی پرندگان 7108239 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی ایمنی شناسی 7108154 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
فناوری های تولیدمثلی دام 7108334 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
تکنیک های تولید مثلی در دام 7108191 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
فیزیولوژی تولیدمثل پرندگان 7108177 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فیزیولوژی تولیدمثل پیشرفته 2 7108287 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی ایمنی شناسی 7108154 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فیزیولوژی پرندگان 7108239 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
تکنیک های تولید مثلی در دام 7108191 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
فیزیولوژی تولیدمثل پرندگان 7108177 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
جنین شناسی 7108306 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فیزیولوژی تولیدمثل پیشرفته 2 7108287 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی پرندگان 7108239 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تکنیک های تولید مثلی در دام 7108191 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تشریح و فیزیولوژی دام 2 7108221 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1