مجید وحید

مجید وحید

مرتبه علمی : استادیار
  • ریاست مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112324
Google Scholar
  • 10 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پایان نامه ها و رساله ها