مجید وحید

مجید وحید،

استادیار
  • ریاست مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112324
Google Scholar
  • 11 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۱۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال