محمد محمدی خاناپشتانی

محمد محمدی خاناپشتانی،

استادیار
  • معاونت اجرایی دانشکده فنی فومن
  • تمدید معاونت اجرایی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده فنی فومن
دانشکده فنی فومن(فومن)
Scopus
  • 145 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 109 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۱۷

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال