سیاوش ریاحی

سیاوش ریاحی،

دانشیار
  • ستاد مشاور انجمن علمی انستیتو مهندسی نفت پردیس دانشکده های فنی
  • ریاست انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 3072 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

  • ریاست انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران 1400←…
  • ستاد مشاور انجمن علمی انستیتو مهندسی نفت پردیس دانشکده های فنی 1399←1400
  • معاونت پژوهشی و آموزشی انستیتو مهندسی نفت 1396←1398
  • عضو کمیته علمی کنگره 1393←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، شیمی

1377 ← 1382

کارشناسی ارشد ، شهید باهنر ، شیمی

1374 ← 1376

فعالیت های علمی