مهدی شرفا

مهدی شرفا

مرتبه علمی : استاد
  • طراحی سوالات امتحان ورودی سراسری
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم و مهندسی خاک / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 421 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 771 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

طرح های کاربردی