مهدی شرفا

مهدی شرفا

مرتبه علمی : استاد
  • طراحی سوالات امتحان ورودی سراسری
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم و مهندسی خاک / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 407 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 771 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • طراحی سوالات امتحان ورودی سراسری 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ردینگ ، خاکشناسی

1375 ← 1380

M.S ، تهران ، خاکشناسی-فیزیک خاک

1364 ← 1366

کارشناسی ، شیراز ، زمین شناسی

1354 ← 1358

کلمات کلیدی