مهدی شرفا

مهدی شرفا،

استاد
  • طراحی سوالات امتحان ورودی سراسری
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم و مهندسی خاک / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 373 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 771 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک خاک پیشرفته 7104255 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
مبانی زهکشی 7104148 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
فیزیک خاک 7104125 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
نمایش 3 نتیجه