مصطفی گودرزی

مصطفی گودرزی،

استاد
 • عضو کمیته جذب اعضای هیئت علمی دانشکده هنرهای تجسمی
 • عضو شورای سیاست گذاری هنر "موسسه فرهنگی اکو
 • کمیته منتخب دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
 • عضو یت کمسیون تخصصی هنر دانشگاه تهران
 • عضو کمیته بازنگری کارشناسی ارشد نقاشی
 • مدیریت گروه نقاشی ومجسمه سازی
 • نماینده دانشکده در شورای بین الملل پردیس
 • مدیر گروه مطالعات عالی هنر
 • نماینده پردیس هنرهای زیبا در برگزاری آزمون های تخصصی رشته های مجسمه سازی و عکاسی
پردیس هنر های زیبا / دانشکده هنرهای تجسمی
مطالعات عالی هنر
Scopus
 • 109 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

طرح های کاربردی