مصطفی گودرزی

مصطفی گودرزی،

استاد
 • عضو کمیته جذب اعضای هیئت علمی دانشکده هنرهای تجسمی
 • عضو شورای سیاست گذاری هنر "موسسه فرهنگی اکو
 • کمیته منتخب دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
 • عضو یت کمسیون تخصصی هنر دانشگاه تهران
 • عضو کمیته بازنگری کارشناسی ارشد نقاشی
 • مدیریت گروه نقاشی ومجسمه سازی
 • نماینده دانشکده در شورای بین الملل پردیس
 • مدیر گروه مطالعات عالی هنر
 • نماینده پردیس هنرهای زیبا در برگزاری آزمون های تخصصی رشته های مجسمه سازی و عکاسی
پردیس هنر های زیبا / دانشکده هنرهای تجسمی
مطالعات عالی هنر
Scopus
 • 109 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارگاه ارتباط تصویری 3 (تصویر سازی در گرافیک) 1505166 3 01 | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 19:00) 1399/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اصول نقد و تحلیل آثار هنری 9104587 2 90 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش تحقیق در هنر 9104059 2 18 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/20 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
گرافیک و هنر جدید 9104060 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نقد و تحلیل آثار هنری در جهان اسلام 9104245 2 90 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
تجزیه و تحلیل آثار ارتباط تصویری 9104035 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
گرایش های جدید در هنر 9104608 2 98 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصول نقد و تحلیل آثار هنری 9104587 2 98 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش تحقیق پیشرفته در هنر 9104601 2 99 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش تحقیق در هنر 9104354 2 98 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش تحقیق در هنر 9104059 2 18 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
گرافیک و هنر جدید 9104060 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی نقد و تحلیل آثار هنری 9104603 2 98 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نقد و تحلیل آثار هنری در جهان اسلام 9104245 2 98 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تجزیه و تحلیل آثار ارتباط تصویری 9104035 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
گرایش های جدید در هنر 9104608 2 97 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
اصول نقد و تحلیل آثار هنری 9104587 2 09 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی نقد و تحلیل آثار هنری 9104603 2 10 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی نقد و تحلیل آثار هنری 9104603 2 09 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کارگاه روش تحقیق 9104167 3 10 هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1394/10/15 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 20 نتیجه
از 1