سید محمدمهدی مرتضویان

سید محمدمهدی مرتضویان،

دانشیار
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در پردیس ابوریحان
  • عضویت در کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی انتشارات دانشگاه تهران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
Scopus
  • 269 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 972 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.