سید محمدمهدی مرتضویان

سید محمدمهدی مرتضویان،

دانشیار
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در پردیس ابوریحان
  • عضویت در کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی انتشارات دانشگاه تهران
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / پردیس ابوریحان
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
Scopus
  • 211 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 868 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در پردیس ابوریحان 1399←…
  • نماینده دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تهران در پردیس ابوریحان 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

1383 ← 1388

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، اصلاح نباتات

1381 ← 1383

فعالیت های علمی