سید محمدمهدی مرتضویان

سید محمدمهدی مرتضویان

مرتبه علمی : دانشیار
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در پردیس ابوریحان
  • عضویت در کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی انتشارات دانشگاه تهران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
Scopus
  • 322 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 1116 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در پردیس ابوریحان 1399←…
  • نماینده دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تهران در پردیس ابوریحان 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

1383 ← 1388

M.S ، دانشگاه تهران ، اصلاح نباتات

1381 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه شاهد ، زراعت و اصلاح نباتات

1377 ← 1381

کلمات کلیدی