سیدمحمد مقیمی

سیدمحمد مقیمی،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی | مطالعات اسلامی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 34 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 934 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بودجه در سازمان های دولتی 4302285 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت 4306400 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت 4306400 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت 4306400 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی 4306401 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی 4306401 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اداره امور عمومی در اسلام 4302275 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی 4306401 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت 4306400 2 04 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 9 نتیجه
از 1