محمد جعفر حداد

محمد جعفر حداد،

استادیار
  • مشاور امور بین الملل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 1167 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 2158 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال