محمد جعفر حداد

محمد جعفر حداد

  • مشاور امور بین الملل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 1742 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 2496 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

  • مشاور امور بین الملل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1398←1401
  • مسئول کارآموزی دانشکده مھندسی مکانیک 1396←1398
  • مدیر آشنایی با صنعت دانشکده مکانیک 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

1385 ← 1389

M.S ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

1378 ← 1382

فعالیت های علمی