محمد حسین جهانگیر

محمد حسین جهانگیر،

دانشیار
دانشکده علوم و فنون نوین
انرژی های نو و محیط زیست | علوم و فناوری های محیطی
شماره تماس : 86093207
اتاق : 347
Scopus
  • 328 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها