محمد حسین جهانگیر

محمد حسین جهانگیر،

دانشیار
دانشکده علوم و فنون نوین
انرژی های نو و محیط زیست | علوم و فناوری های محیطی
شماره تماس : 86093207
اتاق : 347
Scopus
  • 296 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

… ← 1391

فعالیت های علمی