محمد حسین جهانگیر

محمد حسین جهانگیر،

دانشیار
دانشکده علوم و فنون نوین
انرژی های نو و محیط زیست | علوم و فناوری های محیطی
شماره تماس : 86093207
اتاق : 347
Scopus
  • 474 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 645 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

… ← 1391

فعالیت های علمی