دانشجویان دکتری

محمد حسین جهانگیر

محمد حسین جهانگیر،

دانشیار
 • عضو شورای فرهنگی دانشکده علوم و فنون نوین
 • مدیر کمیته شورای مشورتی بنیاد حامیان دانشکده علوم و فنون نوین
 • مسئول راه‌اندازی بنیاد حامیان دانشکده علوم و فنون نوین
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
 • عضو شورای اجرایی دانشکده علوم و فنون نوین
دانشکده علوم و فنون نوین
انرژی های نو و محیط زیست
شماره تماس : 86093081
اتاق : 311
Scopus
 • 665 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
 • 887 ارجاعات
 • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

 • عضو شورای اجرایی دانشکده علوم و فنون نوین 1401←…
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 1400←1402
 • مسئول راه‌اندازی بنیاد حامیان دانشکده علوم و فنون نوین 1400←…
 • مدیر کمیته شورای مشورتی بنیاد حامیان دانشکده علوم و فنون نوین 1399←1401
 • استاد مشاور فرهنگی و علمی دانشجویان مقطع ارشد و دکتری 1398←1400
 • سرپرست راه‌اندازی آزمایشگاه هیدروانرژی 1397←1399
 • عضو شورای فرهنگی دانشکده علوم و فنون نوین 1397←…
 • مدیر گروه آموزشی انرژی‌های نو و محیط زیست 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

… ← 1391

کلمات کلیدی