بیتا مشایخی

بیتا مشایخی،

دانشیار
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 02161117787
Scopus
  • 96 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 800 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی پژوهش های حسابداری 4301276 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
تئوری ها و پژوهش های حسابرسی 4301110 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
حسابداری موارد خاص 4301268 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) 1400/04/16 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
تئوری ها و پژوهش های حسابرسی 4301110 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1400/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
روش تحقیق پیشرفته 1502398 2 02 هرهفته شنبه (09:00 - 11:00) 1399/11/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
فلسفه علم و روش تحقیق 1502979 2 01 هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) 1399/11/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
طراحی پژوهش های حسابداری 4301276 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) 1399/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
فلسفه علم و روش تحقیق 4301035 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
روش تحقیق 4301244 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
حسابداری موارد خاص 4301268 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فلسفه علم و روش تحقیق 4301035 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/11 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
تئوری ها و پژوهش های حسابرسی 4301110 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حسابداری برای مدیران 4310015 3 01 هرهفته شنبه (07:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
بررسی موارد خاص در حسابداری 4301022 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
بهایابی 2 4301254 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1398/04/03 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
اخلاق و مسئولیت اجتماعی 4301123 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سمینار در حسابداری 4301111 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1397
تئوری ها و پژوهش های حسابرسی 4301110 2 02 هرهفته یک شنبه (07:00 - 10:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
بررسی موارد خاص در حسابداری 4301022 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بررسی مسائل کاربردی در حسابرسی 4301237 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 10:00) 1397/03/30 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2