مجتبی امیری

مجتبی امیری،

دانشیار
 • ریاست مرکز پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت
 • مدیر گروه
 • عضو کارگروه تدوین برنامه جامع پژوهش وفناوری دانشگاه تهران
 • عضویت در کمیته مشورتی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه
 • ضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه
 • عضو شورای تدوین برنامه ششم توسعه
 • مدیر گروه
 • مدیر گروه
 • عضویت هیئت امنای مؤسسه آموزش عالی
 • نمایندگی هیئت ممیزه
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
 • 118 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال