مجید علی زاده

مجید علی زاده،

دانشیار
  • رییس پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
Scopus
  • 28 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 163 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.