مجید علی زاده

مجید علی زاده،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
Scopus
  • 28 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 181 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

  • معاون اداری مالی پردیس علوم 1393←1396
  • عضو هیات مدیره انجمن منطق ایران 1392←1397
  • امورمشاوره دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر 1391←1393
  • معاونت اموزشی دانشکده ریاضی 1388←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه خوارزمی ، ریاضی محض (جبر جابجایی)

… ← 1378

P.H.D ، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ، ریاضی(منطق ریاضی)

… ← 1383

کارشناسی ، صنعتی شریف ، ریاضی محض

… ← 1376

فعالیت های علمی