مجید علی زاده

مجید علی زاده،

دانشیار
  • ، رییس پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 43 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

پروفایل

  • ، رییس پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1397←1400
  • ، معاون اداری مالی پردیس علوم 1393←1396
  • ، عضو هیات مدیره انجمن منطق ایران 1392←1397
  • ، امورمشاوره دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر 1391←1393
  • ، معاونت اموزشی دانشکده ریاضی 1388←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی