مجید علی زاده

مجید علی زاده،

دانشیار
  • رییس پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
Scopus
  • 28 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 163 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی منطق 6103842 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
منطق موجهات 6103150 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مبانی ریاضیات 6103384 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی منطق 6103842 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
برنامه سازی منطقی 6103996 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 5 نتیجه