حمید لسانی

حمید لسانی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084364
اتاق : 1-243
Scopus
  • 1683 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها