فرخ امینی فر

فرخ امینی فر،

دانشیار
 • ، عضو کمیته راهبری تدوین نقشه راه پایایی
 • ، عضو کمیته ارتفای بخش ایران IEEE
 • ، همکاری در برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور مسعود سلطانی
 • ، عضو کمیته راهبردی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران
 • ، عضو کمیته علمی و اجرایی دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
 • ، عضو کمیته برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور زاده
 • ، عضویت در کارگروه واژه گزینی انجمن علمی شبکه هوشمند انرزی ایران
 • ، عضو قطب علمی ریزشبکه و شبکه های هوشمند الکتریکی
 • ، عضو هیئت موسس مرکز پژوهشی سیستم های سایبر فیزیکی
 • ، عضو کمیته راهبری مرکز توسعه فناوری سامانه های انتقال توان با ظرفیت بالا
 • ، عضو کمیته مطالعاتی عملیات سیستم و کنترل سیگره ایران
 • ، عضو کمیته مشورتی USERN
 • ، عضو کمیته اروابط بین الملل انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
 • ، عضو کمیته اموزش و پژوهش انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 61119747
اتاق : 2 - 319
Scopus
 • 3367 ارجاعات
 • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
 • 4645 ارجاعات
 • 37 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۳

پروفایل

 • ، عضو کمیته اموزش و پژوهش انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران 1398←…
 • ، عضو کمیته اروابط بین الملل انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران 1398←…
 • ، عضو کمیته مشورتی USERN 1397←…
 • ، عضو کمیته مطالعاتی عملیات سیستم و کنترل سیگره ایران 1396←…
 • ، عضو کمیته راهبری مرکز توسعه فناوری سامانه های انتقال توان با ظرفیت بالا 1396←…
 • ، عضو هیئت موسس مرکز پژوهشی سیستم های سایبر فیزیکی 1395←…
 • ، عضو قطب علمی ریزشبکه و شبکه های هوشمند الکتریکی 1395←…
 • ، نماینده دانشکده جهت مذاکره با دفتر تحقیقات شرکت توانیر 1395←1397
 • ، مدیریت بخش مهندسی قدرت 1395←1397
 • ، عضویت در کارگروه واژه گزینی انجمن علمی شبکه هوشمند انرزی ایران 1395←…
 • ، عضو کمیته برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور زاده 1394←…
 • ، عضو کمیته علمی و اجرایی دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت 1394←…
 • ، عضو کمیته راهبردی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 1394←…
 • ، همکاری در برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور مسعود سلطانی 1394←…
 • ، عضو کمیته ارتفای بخش ایران IEEE 1394←…
 • ، عضو کمیته راهبری تدوین نقشه راه پایایی 1393←…
 • ، عضو کمیته برگزاری مراسم نکوداشت دکتر حسین محسنی 1393←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق - قدرت

1386 ← 1389

M.Sc ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق - قدرت

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی برق - قدرت

1380 ← 1384

فعالیت های علمی