کمال الدین نیکنامی

کمال الدین نیکنامی،

استاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 29 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
Google Scholar
  • 224 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکنیک‌های میدانی باستان‌شناسی (پیشرفته) 4105340 2 32 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
باستان شناسی پهنه های فرهنگی ایران در دوران تاریخی 4105354 2 33 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
باستان سنجی 2 4105293 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/05 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
پژوهش‌های زیست محیطی در باستان شناسی دوران تاریخی 4105352 2 33 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
پژوهش‌های دیرین زیست محیطی در باستان‌شناسی پیش از تاریخ ایران 4105333 2 32 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
روش شناسی تحقیق 4105088 2 21 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
تکنیک‌های میدانی باستان‌شناسی (پیشرفته) 4105340 2 32 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/11/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
باستان شناسی پهنه های فرهنگی ایران در دوران تاریخی 4105354 2 32 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
پژوهش‌های زیست محیطی در باستان شناسی دوران تاریخی 4105352 2 32 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
پژوهش‌های دیرین زیست محیطی در باستان‌شناسی پیش از تاریخ ایران 4105333 2 32 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش شناسی تحقیق 4105088 2 21 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش‌های میدانی باستان‌شناسی 4105158 2 21 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
باستان سنجی 2 4105241 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سکه شناسی و شناخت مهر و تابلیت 2 4105145 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
خواندن متون باستانی به زبان خارجی 4105126 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تکنیک‌های میدانی باستان‌شناسی (پیشرفته) 4105340 2 32 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
باستان شناسی پهنه های فرهنگی ایران در دوران تاریخی 4105354 2 33 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
باستان سنجی 1 4105238 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
پژوهش‌های زیست محیطی در باستان شناسی دوران تاریخی 4105352 2 33 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مطالعات جغرافیایی و اکولوژیکی در مناطق باستانی ایران 4105227 2 32 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3