خیراله پروین

خیراله پروین،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112541
Google Scholar
  • 8 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال