محمد امین خراسانی

محمد امین خراسانی،

استادیار
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده جغرافیا
  • عضویت در کمیته آینده نگری شهری منطقه ای
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی)
شماره تماس : 61113526-021
اتاق : 312
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
Google Scholar
  • 85 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال