محمد امین خراسانی

محمد امین خراسانی،

استادیار
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده جغرافیا
  • عضویت در کمیته آینده نگری شهری منطقه ای
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی)
شماره تماس : 61113526-021
اتاق : 312
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
Google Scholar
  • 83 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

پروفایل

  • عضویت در کمیته آینده نگری شهری منطقه ای 1396←…
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده جغرافیا 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

1386 ← 1391

M.Sc ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیای انسانی

1380 ← 1384

فعالیت های علمی