فرامرز خدائیان چگنی

فرامرز خدائیان چگنی

  • معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 3631 ارجاعات
  • 37 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 5020 ارجاعات
  • 41 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

  • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ورودی 91 1391←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مهندسی صنایع غذایی

1380 ← 1385

کارشناسی ارشد ، تهران ، علوم و صنایع غذایی

1376 ← 1379

B.S ، تهران ، علوم و صنایع غذایی

1372 ←

فعالیت های علمی