فرامرز خدائیان چگنی

فرامرز خدائیان چگنی

مرتبه علمی : استاد
  • معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای
مهندسی علوم زیستی
Scopus
  • 5385 ارجاعات
  • 45 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 6319 ارجاعات
  • 47 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

  • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ورودی 91 1391←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مهندسی صنایع غذایی

1380 ← 1385

کارشناسی ارشد ، تهران ، علوم و صنایع غذایی

1376 ← 1379

B.S ، تهران ، علوم و صنایع غذایی

1372 ←

کلمات کلیدی