دانشجویان دکتری

فرامرز خدائیان چگنی

فرامرز خدائیان چگنی،

استاد
  • معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / علوم‌ و مهندسی صنایع‌ غذائی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 4208 ارجاعات
  • 41 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 5509 ارجاعات
  • 44 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

  • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ورودی 91 1391←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مهندسی صنایع غذایی

1380 ← 1385

کارشناسی ارشد ، تهران ، علوم و صنایع غذایی

1376 ← 1379

B.S ، تهران ، علوم و صنایع غذایی

1372 ←

کلمات کلیدی