محمدجواد جاوید

محمدجواد جاوید،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112356
اتاق : 344
Google Scholar
  • 81 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی 1003579 2 01 هرهفته (18:00 - 20:00) - ترم دوم 1400
حقوق بین الملل اسلام 1503081 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
حقوق بین الملل اسلامی 1503167 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
نقد مبانی فلسفی حقوق بشر 2103130 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
حقوق بین الملل اسلامی 2103026 2 03 هرهفته (12:00 - 14:00) - ترم دوم 1400
متون فقه 3 (حقوق عمومی و بین الملل) 2104178 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی 1503179 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی 1003579 2 01 هرهفته (11:00 - 13:00) - ترم اول 1400
نقد و بررسی مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل عمومی 1503200 2 01 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی 2103138 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
حقوق اساسی 3 2104147 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
حقوق بشر از دیدگاه اسلام 2103118 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
حقوق بشر در اسلام 2104156 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
نقد و بررسی مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل 2103111 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی 2103138 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
حقوق اساسی 3 2104147 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
حقوق بشر از دیدگاه اسلام 2103118 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
حقوق بشر در اسلام 2104156 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
حقوق بین الملل اسلامی 2103026 2 03 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش تحقیق 2104187 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/07 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3