محمدجواد جاوید

محمدجواد جاوید،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112356
اتاق : 334
Google Scholar
  • 57 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.