محمدصفر جبرئیلی

محمدصفر جبرئیلی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.