نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ سیاسی شیعه (جنبش ها و دولت های شیعی)1 2205387 2 66 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
آموزه های شیعه 2205266 4 57 | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
جنبش ها و نهضت های تاریخی شیعه 2203248 2 69 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1400
تاریخ سیاسی شیعه (جنبش ها و دولت های شیعی)2 2205388 2 66 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1400
منابع تفکر شیعی 2205703 2 66 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
منابع تفکر شیعی 2205703 2 70 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1400
تاریخ سیاسی شیعه (جنبش ها و دولت های شیعی)1 2205387 2 66 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/22 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1399
آموزه های شیعه 2205266 4 67 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/14 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1399
تاریخ کلام 2205409 2 67 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1399/11/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
منابع تفکر شیعی 2205703 2 66 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30) 1399/11/27 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
تاریخ سیاسی شیعه (جنبش ها و دولت های شیعی)1 2205387 2 66 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
آموزه های شیعه 2205266 4 57 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30) 1399/04/12 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398
تاریخ سیاسی شیعه (جنبش ها و دولت های شیعی)2 2205388 2 66 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
منابع تفکر شیعی 2205703 2 66 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1398/10/29 (14:00 - 15:30) ترم اول 1398
منابع تفکر شیعی 2205703 2 57 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30) 1398/10/29 (14:00 - 15:30) ترم اول 1398
تاریخ سیاسی شیعه (جنبش ها و دولت های شیعی)1 2205387 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1397
آموزه های شیعه 2205266 4 57 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30) 1398/04/03 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 17 نتیجه
از 1