محمدصفر جبرئیلی

محمدصفر جبرئیلی،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی