فاطمه جالوسیان

فاطمه جالوسیان،

استادیار
دانشکده دامپزشکی
گروه انگل شناسی
شماره تماس : 02161117161
Scopus
  • 236 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 442 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

پایان نامه ها و رساله ها