ایمان منسوب بصیری

ایمان منسوب بصیری،

استادیار
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
شماره تماس : 02161119176
Google Scholar
  • 5 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.