ایمان منسوب بصیری

ایمان منسوب بصیری،

استادیار
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
شماره تماس : 02161119176
Google Scholar
  • 5 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

پروفایل

  • استاد مشاور انجمن علمی گروه زبان و ادبیات ایتالیایی 1398←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه رم ، ایتالیاشناسی

… ←

فعالیت های علمی