حمید زارع

حمید زارع،

دانشیار
  • معاون اجرایی و دانشجویی پردیس فارابی دانشگاه تهران
  • مدیر دپارتمان MBA دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
Scopus
  • 51 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 131 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

افتخارات