حمید زارع

حمید زارع،

دانشیار
  • معاون اجرایی و دانشجویی پردیس فارابی دانشگاه تهران
  • مدیر دپارتمان MBA دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
Scopus
  • 46 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 133 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران جهت حضور در کارگروه صلاحیت علمی دانشکده مدیریت 1392←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علامه طباطبایی ، مدیریت دولتی-گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه

1383 ←

M.S ، تهران ، مدیریت دولتی-گرایش مدیریت تحول

1376 ← 1379

کلمات کلیدی