حمید زارع

حمید زارع،

دانشیار
  • معاون اجرایی و دانشجویی پردیس فارابی دانشگاه تهران
  • مدیر دپارتمان MBA دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران
  • عضو کمیته تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری
Scopus
  • 30 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

پروفایل

  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران جهت حضور در کارگروه صلاحیت علمی دانشکده مدیریت 1392←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، علامه طباطبایی ، مدیریت دولتی-گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه

1383 ←

کارشناسی ارشد ، تهران ، مدیریت دولتی-گرایش مدیریت تحول

1376 ← 1379

کارشناسی ، تهران ، مدیریت دولتی

1371 ← 1375

فعالیت های علمی