سید مرتضی حسینی

سید مرتضی حسینی،

استاد
  • معرفی بعنوان نماینده دانشکده در انتشارات دانشگاه
  • نماینده هیات اجرایی جذب
دانشکده علوم و فنون نوین
مهندسی علوم زیستی | نانوبیوتکنولوژی
شماره تماس : 86093196
Scopus
  • 6345 ارجاعات
  • 45 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال