داود حومنیان

داود حومنیان،

استادیار
  • رئیس دانشکده گردشگری دانشگاه تهران
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : 61118840
Google Scholar
  • 44 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تربیت بدنی رشدی 4501784 2 10 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
تربیت بدنی رشدی 4501784 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
آزمایشگاه رفتار حرکتی 4501427 2 10 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
آزمایشگاه رفتار حرکتی 1502587 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
اختلالات رشد و یادگیری حرکتی 4501693 2 10 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
عوامل موثر بر رشد حرکتی 4501744 2 10 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
عوامل موثر بر رشد حرکتی 4501744 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
آزمایشگاه رفتار حرکتی 4501759 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
رشد حرکتی 4501525 2 02 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
سمینار رشد حرکتی 4501795 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
سمینار رشد حرکتی 4501795 2 10 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
تربیت بدنی رشدی 4501784 2 10 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/16 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
تربیت بدنی رشدی 4501784 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1400/04/14 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1399
آزمایشگاه رفتار حرکتی 4501427 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1399
دو میدانی 1 4501085 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
دو میدانی 1 4501085 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1399
ارزیابی رشد حرکتی 4501794 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
عوامل موثر بر رشد حرکتی 4501744 2 10 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
عوامل موثر بر رشد حرکتی 4501744 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399
کارورزی ورزش های پایه 4501712 2 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3