داود حومنیان

داود حومنیان،

استادیار
  • رئیس دانشکده گردشگری دانشگاه تهران
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : 61118840
Google Scholar
  • 44 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • رئیس دانشکده گردشگری دانشگاه تهران 1400←1403

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، تهران ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

… ←

Ph.D ، تهران ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1378 ← 1384

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1374 ← 1376

کلمات کلیدی