داود حومنیان

داود حومنیان

مرتبه علمی : دانشیار
  • رئیس دانشکده گردشگری دانشگاه تهران
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : 61118840
Google Scholar
  • 44 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.