حسن مروتی

حسن مروتی،

استاد
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه لرستان
  • رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا دانشگاه کاشان
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
شماره تماس : 02161117117
Scopus
  • 211 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 618 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

افتخارات